• Klarna achteraf betalen
 • Verzending 1/3 werkdagen
 • Veilig betalen
 • Goede kwaliteit

Garantie

Wij geven op al onze producten standaard een garantie termijn van 3 maanden. Logischerwijze doen wij ons uiterste best om de producten in top staat aan u te leveren. Toch komt het wel eens voor dat een bestelling schade oploopt tijdens transport waardoor u aanspraak kunt maken op garantie. Dit dient binnen 24 uur na ontvangt gereclameerd te worden per email inclusief bestelnummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt, dan mag het product ongebruikt en in originele verpakking binnen 7 dagen omgeruild worden voor een ander exemplaar. Na deze periode wordt het product als gebruikt beschouwd en mag deze niet meer omgeruild worden.

Er kan natuurlijk ook iets anders gebeuren waardoor u aanspraak kunt maken op de garantie, ook dit dient u per email aan ons kenbaar te maken inclusief uw bestelnummer en enkele foto’s van het gebrek. Indien het gebrek binnen de garantie valt dan wordt de reparatie kosteloos door ons uitgevoerd. We raden u aan om vooraf kenbaar te maken wanneer het product bij ons wordt aangeleverd ter reparatie. Terwijl u in onze winkel wacht onder het genot van een kopje koffie wordt de reparatie uitgevoerd en kan vervolgens weer direct mee naar huis worden genomen. Bij enkele gevallen moet het product achtergelaten worden, u kunt hierover vooraf bij ons informeren.

Garantie is beperkt tot fabricagefouten, hieronder valt niet de schade ten gevolge van slijtage, oneigenlijk, onzorgvuldig c.q. ondeskundig gebruik, onderhoud, opslag of vervoer. Producten kunnen ten alle tijden ten gevolgen van UV licht verkleuren, dit is uitgesloten van garantie. Hout is een natuurproduct en kan daardoor werken. Garantie is niet overdraagbaar, dat betekent dat de garantie persoonsgebonden is en komt te vervallen wanneer de producten bijvoorbeeld tweedehands worden doorverkocht.

 

Klachten

Het kan altijd voorkomen dat er iets niet helemaal gaat zoals gepland of dat u ergens niet helemaal tevreden over bent. We raden u dan aan om de klacht bij ons kenbaar te maken door te mailen naar anneprosman2@gmail.com Graag de email voorzien van uw bestelnummer inclusief duidelijke omschrijving met eventueel foto’s om uw klacht snel in behandeling te kunnen nemen

 

Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Homeflower style An zijn deze Algemene voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke mededeling dan wel goedkeuring door Homeflower style An worden afgeweken. Deze Voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of de verkoopovereenkomst).

 

Voorraad en maatvoeringen

Voor alle artikelen op deze site geldt: zolang de voorraad strekt. Hoewel deze site met de meeste zorg is samengesteld en gebruik maakt van een automatisch voorraad systeem kan het voorkomen dat door vertraagde aanvoer en/ of andere omstandigheden, een of meerdere artikelen niet (meer) leverbaar zijn. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Prijs-, zet-, kleur- en modelwijzingen voorbehouden.

Maatvoeringen worden met de grootste zorg met de hand opgemeten, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

Boeketten die naar wens worden samengesteld kunnen niet geretourneerd worden.

 

Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro’s en inclusief BTW.

 

Betalingen en betalingstermijn

30 dagen

 

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Homeflower style An  gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Homeflower style An.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Homeflower style An verplichtingen opschorten totdat de klant aan

  zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen

  van Homeflower style An op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Homeflower style An dan is hij

  nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Homeflower style An te betalen.

 

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Homeflower style An gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.

 2. Homeflower style An roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit

  recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Homeflower style An, tenzij partijen hierover andere

  afspraken maken.

 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

 

Aansprakelijkheid Homeflower style An  

 1. Homeflower style An is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

 2. Indien Homeflower style An aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. Homeflower style An is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien Homeflower style An aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

 

Mocht er na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust per e-mail contact op met Homeflower style An.

anneprosman2@gmail.com